جدول نقشه سایت

روش استفاده از جدول

جدول زیر اطلاعات را به این صورت نمایش می دهد که هر سطر یک صفحه از پرتال را نشان می دهد که اگر در هر کدام از سلول های جلوی آن تصویری قرار گرفته باشد نشان دهنده آن است که آن صفحه به ستون مربوطه مرتبط بوده و لینک دارد

از / به خانه-home لینک-# ارتباط با ما-contactus کلاس چهارم-class4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/QDbTlxSI.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/A3uI0CFi.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/Yi2HmUms.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/dQ653yl1.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/MNQ7RYE3.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/dhqt1xda.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/nC9mvIrE.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/ZmqtQ98F.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/pk2D2DnH.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/dMWI6YmJ.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/xx9pEbE9.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/bsLl5cGl.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/4xCV5Gkb.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/J604oJU1.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/ISipr6sZ.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/FM9rBSDW.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/mbGtwreN.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/YqJvIeEd.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/qndkW0XX.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/LlZRLfFn.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/a081tu6B.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/cRcFTrXK.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/kyzjPAP6.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/uNurgcHV.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/V2HOUgwV.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/564va6Ea.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/hbOANDp7.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/ehbzNR79.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/Ez3trPyi.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/NsjBMfAO.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/DytCVbRG.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/f6q4IpMh.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/BtkYXnHP.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/POkZrd7T.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/YwopO1Yn.pdf لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/yOyqVAzl.pdf لینک- لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/SXqiJucQ.pdf کلاس دوم-class2 کلاس سوم-class3 لینک-/ehome/web/sitemap دعوت به همکاری-psm پیگیری دعوت به همکاری-followpsm جست و جو-search گالری-gallery گالری دسته بندی شده-galleryclassified گالری سریع-quickgallery کلاس پنجم-class5 کلاس ششم-class6 جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/CGgXzuqs.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/rQiQGOe3.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/2EvMVtue.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/Q2Ifyeaf.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/pZ5px87E.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/gapjbo5c.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/7OJQI1ks.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/9994TpMI.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/lF4N1oEo.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/ePEcjs45.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/Wv58KUZV.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/bMwzqfcV.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/06OxA7jz.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/TtZcrmva.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/pwSNWwO8.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/vmeLfOpG.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/aKqtecw4.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/o75IjHj6.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/s2OtEhTK.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/lsnN8p0A.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/nBV31B2y.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/WbphNyf2.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/11/wiZVHL7k.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/11/sKfn3vWE.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/11/AMi0xtp0.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/11/Ow0s4NLn.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/11/gIhBszR2.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/T8tX2XRT.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/6VRfQ457.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/11/DB6BjE20.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/DEQFN3eM.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/10/DVHQObLh.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/11/hS6N92Vq.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/11/zAExEEm1.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/11/ySXmFqSe.mp4 لینک-https://www.cdn.schoolware.ir/schoolware/faragiranmarzies1/2020/11/T184Ning.mp4 سامانه تکلیف-classlistassignment تکالیف کلاس پنجم-homework5 فایلهای آموزشی پنجم-edufiles5 سامانه کلاس آنلاین-onlineclass تکالیف پایه چهارم-homework4 فایلهای آموزشی چهارم-edufiles4 تکالیف پایه دوم-homework2 فایلهای آموزشی دوم-edufiles2 تکالیف پایه سوم-homework3 فایلهای آموزشی سوم-edufiles3 تکالیف پایه ششم-homework6 فایلهای آموزشی ششم-edufiles6
آر اس اس-rss
آزمون ساز آنلاین-examiner
اخبار تصویری-picnews
ارتباط با ما-contactus
ارزشیابی-evaluation
ارسال کننده پیام-timelinesender
ارسال کننده یادآور-notificationsender
اشتراک گذاری طرح درس-classlistplanshare
اطلاع رسان فایل-filenotification
اطلاع رسان مطالب-notification
المپیاد-olympiad
برد-boardportfolio
پرداخت آنلاین-payment
پروفایل-profile
پژوهش-research
پیش ثبت نام-preregistration
پیش ثبت نام مرحله به مرحله-preregistrationstep
پیشخوان-dashboard
پیگیری پیش ثبت نام-followcode
پیگیری دعوت به همکاری-followpsm
پیگیری سازنده برد-boardfollowing
تایم لاین-timelinefilter
تخمین رتبه-estimation
تراکنش های پرداخت آنلاین-paymentlog
تکالیف پایه چهارم-homework4
تکالیف پایه دوم-homework2
تکالیف پایه سوم-homework3
تکالیف پایه ششم-homework6
تکالیف کلاس پنجم-homework5
تولید فاکتور پرداخت آنلاین-paymentinvoice
ثبت لیست نمرات درس ها-reportcourselistinsert
ثبت نام-signup
ثبت نام آزمون-signupexam
ثبت نام کتابخانه-signuplibrary
ثبت نام کلاس-courseclassreg
جدول رده بندی فعالیت آنلاین-leaderboard
جزییات آزمون آنلاین-onlineexamdetail
جزییات نظر سنجی-poll
جست و جو-search
چاپ آزمون ساز-examinerprint
خانه-home
خود ارزشیابی دفتر کلاسی-classlistselfinsert
خود ارزشیابی دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedselfinsert
دعوت به همکاری-psm
رهیاب جی پی اس-gps
سازنده برد-boardcreator
سازنده کامنت برد-boardcomment
سازنده کامنت مطلب-objectcomment
سامانه ایمیل-emailinbox
سامانه پیام-timeline
سامانه تکلیف-classlistassignment
سامانه غذا-food
سامانه فروشگاه آنلاین-onlineshop
سامانه کلاس آنلاین-onlineclass
فایل سنتر-filecenter
فایلهای آموزشی پنجم-edufiles5
فایلهای آموزشی چهارم-edufiles4
فایلهای آموزشی دوم-edufiles2
فایلهای آموزشی سوم-edufiles3
فایلهای آموزشی ششم-edufiles6
فرهنگی-cultural
کارت آزمون-examcard
کتابخانه-library
کلاس پنجم-class5
کلاس چهارم-class4
کلاس دوم-class2
کلاس سوم-class3
کلاس ششم-class6
کنکور-konkoor
گالری-gallery
گالری دسته بندی شده-galleryclassified
گالری سریع-quickgallery
گزارش تحصیلی-report
گزارش تحصیلی آزمون آنلاین-onlinereport
گزارش تحصیلی توصیفی-reportclasslistadvanced
گزارش حضور و غیاب-userentrancelog
گزارش دفتر کلاسی-classlistreport
گزارش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedreport
گزارش فروشگاه آنلاین-onlineshopreport
گزارش لیست نمرات درس ها-reportcourselist
گزارش مطالعه-studyreport
گزارش موارد انضباطی-behaviorreport
لیست ارزشیابی-evaluationlist
محتوای طرح درسی دانش پذیر-classlistplansharestudent
مشاهده برد-boarddetail
مشاهده عبارت-termview
مشاهده مطلب-objectview
ملاقات-meeting
نشان های فعالیت آنلاین-badge
نقشه سایت-sitemap
نمایش برد های سازنده های پیگیری شده-boardfollowingshow
نمایش تولد دانش پذیران-birthdaystudent
نمایش دفتر کلاسی-classlistview
نمایش دفتر کلاسی پویا-classlistadvancedview
ویرایش دانش آموز-editstudent
ویرایش کاربر-edituser